400 TL üzeri siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ 400 TL üzeri siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ 400 TL üzeri siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ 400 TL üzeri siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

Gizlilik Sözleşmesi

A.Veri Sorumlusunun Kimliği
07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle kısaca "Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Şirketimiz More TR Elektronik Cihaz ve Aksesuarları (Bundan böyle kısaca "More TR” olarak anılacaktır.) "Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, More TR’nin gerçek kişilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda More TR tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder. 

B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Toplanan veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, More TR’ye farklı kanallardan (internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezi, hizmet aldığımız iş ortakları vasıtasıyla, her türlü yazışmalar vs.) sözlü, yazılı veya elektronik yollar ile ilettiğiniz verilerdir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.
Bu bilgiler, More TR’nin müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

KVKK 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.
(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İşbu madde gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda müşterilerimizden açık rıza alınmaktadır. Ancak maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. MORE TR tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.
More TR’nin sahibi olduğu internet sitesine üye olduğunuzda ve/veya ürün satın aldığınızda toplanan kişisel verileriniz ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, vergi dairesi, vergi numarası, T.C. kimlik numarası vs. gibi kimlik bilgileriniz, adres, telefon, elektronik posta adresi, teslimat alıcı bilgileri gibi iletişim bilgileriniz, IP adresi vs. gibi işlem güvenliği bilgileriniz, sipariş notları vs. gibi müşteri işlem bilgisi, pazarlama bilgileridir.
Bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin kredi kartı ile işlem gerçekleştirilmesi aşamasında, 3D Secure sistemini kullanmanızı öneririz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kartı numarası) More TR tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, anlaşmalı olduğumuz bankaya veya yetkili ödeme kuruluşu üzerinden sizin tarafınızdan gerçekleştirilmektedir.
Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile müşterilerden kişisel bilgilerini güncellemesi talep edilebilir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve sadece müşteri değiştirebilmektedir. More TR, hiçbir koşulda müşteri tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz. Müşteri, kayıt olduğu esnada verilen giriş bilgilerini, kullanıcı adını ve şifresini korumakla yükümlüdür.

More TR’nin sahibi olduğu internet sitelerinde; kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini amaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevirim içi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn: cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Şirketimizin Çerez Politikasına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

C.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;        
 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,      
 • Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,
 • Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,
 • Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,
 • Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,
 • Teknik servis hizmetinin verilebilmesi amacıyla,
 • Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek için elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
 • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,
 • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,


D.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;        
 • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Ödeme/tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar ve ödeme aracılık sistemleri şirketleriyle,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • More TR’nin kullandığı bilişim teknolojileri gereği bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • More TR tarafından kullanılan ERP vs. diğer bilişim sistemlerinin işlerliği ve güvenirliliği açısından ilgili tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • More TR’nin ortakları/hissedarlarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla.
Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

E.Süre
More TR, müşterilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklayacaktır. More TR, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Müşteri, ilgili kanunun 5. maddesi 2. fıkrasındaki şartlar ve kanunen işlenmesi gereken veriler hariç olma kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni her zaman geri alabilir.

F.Veri Sahibinin Hakları
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;        
 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi "Batıkent Mah. 9129 Nolu Sok. No:4/C Şehitkamil GAZİANTEP” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından More TR’ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde MORE TR tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.


REFERANS ve İLGİLİ DOKÜMANLAR
· Referans
07.04.2016 tarihli 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili Yönetmelikler

· İlgili Dokümanlar
KVKK FRM HK-05 Gerçek Kişi Tüketicilere Yönelik Kişisel Verilerin Toplanması Açık Rıza Metni
KVKK PLT-03  Çerez Politikası

REVİZYON TAKİBİ
Bu bölümde dokümanın zamanla değişen ihtiyaçlara göre revize edilmesi durumunda bu revizyonlara ilişkin bilgiler yer alır. Revizyon numarası, revizyonun gerekçesi, revize edilen ya da eklenen hususlar, değişikliği isteyen birim ya da kişiler belirtilir.

 
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...